آلژینات

آلژینات فویل درجه ۱ آلژینات زرماک
آلژینات سوپر آلژینات بایر هرئوس
آلژینات هوشمند (رنگی) DC DENTAL آلژینات ماژور
آلژینات دقیق  FAST SET  DC DENTAL آلژینات CHOROMATIC ایتالیا
آلژینات زئوس آلژینات KERR
آلژینات آلژین پلاس آلژینات هرکاتریج ۳۳۲۴۰
آلژینات کوییک آلژین (سریع) آلژینات کرومپان
آلژینات کوکس آلژینات کروموژل
آلژینات هوشمند کوکس