آمالکپ - پودر آمالگام - جیوه

آمالکپ 1 واحدی 45درصد نقره ANA2000 آمالکپ 2 واحدی 75 عددی سینالوکس
آمالکپ 2 واحدی 45درصد نقره ANA2000 آمالکپ 3 واحدی 75 عددی سینالوکس
آمالکپ 3 واحدی 45درصد نقره ANA2000 آمالکپ 1 واحدی 150 عددی سینالوکس
آمالکپ 1 واحدی 70درصد نقره ANA70 آمالکپ 2 واحدی 150 عددی سینالوکس
آمالکپ 2 واحدی 70درصد نقره ANA70 آمالکپ 3 واحدی 150 عددی سینالوکس
آمالکپ 23 واحدی 70درصد نقره ANA70 آمالکپ 1 واحدی 45درصد نقره آردنت
دوئیت (قرص آمالگام ) 50عددی ANA آمالکپ 2 واحدی 45درصد نقره آردنت
دوئیت (قرص آمالگام ) 200عددی ANA آمالکپ 3 واحدی 45درصد نقره آردنت
دوئیت (قرص آمالگام ) 200عددی ANA آمالکپ 1 واحدی SOLALLOY
آمالکپ 1 واحدی 45درصد نقره SDI آمالکپ 2 واحدی SOLALLOY
آمالکپ 2 واحدی 45درصد نقره SDI آمالکپ 3 واحدی SOLALLOY
آمالکپ 3 واحدی 45درصد نقره SDI آمالکپ 1 واحدی CAVEX
آمالکپ 5 واحدی 45درصد نقره SDI آمالکپ 2 واحدی CAVEX
آمالکپ 1 واحدی 45درصد نقره 110PLUS آمالکپ 3 واحدی CAVEX
آمالکپ 2 واحدی 45درصد نقره 110PLUS آمالکپ 1 واحدی TG
آمالکپ 3 واحدی 45درصد نقره 110PLUS آمالکپ 2 واحدی TG
آمالکپ 5 واحدی 45درصد نقره 110PLUS آمالکپ 3 واحدی TG
آمالکپ 1 واحدی 70درصد نقره 110PLUS آمالکپ 1 واحدی RUBY
آمالکپ 2 واحدی 70درصد نقره 110PLUS آمالکپ 2 واحدی RUBY
آمالکپ 3 واحدی 70درصد نقره 110PLUS آمالکپ 3 واحدی RUBY
آمالکپ 1 واحدی 45درصد نقره GK 110 آمالکپ 1 واحدی 46 درصد نقره کلتن
آمالکپ 2 واحدی 45درصد نقره GK 110 آمالکپ 2 واحدی 46 درصد نقره کلتن
آمالکپ 3 واحدی 45درصد نقره GK 110 آمالکپ 3 واحدی 46 درصد نقره کلتن
آمالکپ 5 واحدی 45درصد نقره GK 110 آمالکپ 1 واحدی 60 درصد نقره کلتن
آمالکپ 1 واحدی 50عددی سینالوکس آمالکپ 2 واحدی 60 درصد نقره کلتن
آمالکپ 2 واحدی 50عددی سینالوکس آمالکپ 3 واحدی 60 درصد نقره کلتن
آمالکپ 3 واحدی 50عددی سینالوکس آمالکپ 1 واحدی 57 درصد نقره دنسپلی
آمالکپ 5 واحدی 50عددی سینالوکس آمالکپ 2 واحدی 57 درصد نقره دنسپلی
آمالکپ 1 واحدی 75 عددی سینالوکس آمالکپ 3 واحدی 57 درصد نقره دنسپلی
آمالکپ 1 واحدی DFL پودر آمالگام 50 گرمی سینالوکس
آمالکپ 2 واحدی DFL پودر آمالگام 100 گرمی سینالوکس
آمالکپ 3 واحدی DFL پودر آمالگام 30 گرمی 110PLUS
آمالکپ 1 واحدی سپتودنت پودر آمالگام 30 گرمی ANA
آمالکپ 2 واحدی سپتودنت پودر آمالگام 250 گرمی ANA
آمالکپ 3 واحدی سپتودنت پودر آمالگام 30 گرمی 70درصد نقره ANA
آمالکپ پلاس 1 واحدی 70درصد نقره کلتن پودر آمالگام 30 گرمی آریستالوی
آمالکپ پلاس 2 واحدی 70درصد نقره کلتن پودر آمالگام 50 گرمی آریستالوی
آمالک 1 واحدی BMS پودر آمالگام 30 گرمی آردنت
آمالک 2 واحدی BMS جیوه 100 گرمی سینالوکس
آمالک 3 واحدی BMS جیوه 100 گرمی پرشیا
آمالک 1 واحدی 70درصد نقره  BMS جیوه 100 گرمی سپتودنت
آمالک 2 واحدی 70درصد نقره  BMS جیوه 100 گرمی دگوسا
آمالک 3 واحدی 70درصد نقره  BMS جیوه 250 گرمی دگوسا
آمالک 1 واحدی WORLD WORK آمالکپ 1 واحدی CONTOUR
آمالک 2 واحدی WORLD WORK آمالکپ 2 واحدی CONTOUR
آمالک 3 واحدی WORLD WORK آمالکپ 3 واحدی CONTOUR
آمالکپ 1 واحدی TY TIN آمالکپ ۵۰۰ عددی ۱-۲-۳ واحدی CONTOUR
آمالکپ 2 واحدی TY TIN آمالکپ ۱-۲-۳واحدی ۵۰۰ عددی TY TIN
آمالکپ 3 واحدی TY TIN