آکریل - دورالی - لورالیت

آکریل سافت لاینر لثه نرم پختنی ریلاینس FERMIT
آکریل ریبیس هارد و سافت  فوری ریلاینس SYSTEMP INLAG AND ONLY
اکریل دوراتمپ روکش موقت ریلاینس لاینر RAPID
آکریل دورالی تک رنگ روکش موقت ریلاینس ست ریلاین فوری mollosill
آکریل ساخت روکش موقت (پودر و مایع) A1-A2-A3 molloplast_b
آکریل قالبگیری دورالی READ/CLEAR SG MPRESS
مایع آکریل قالبگیری (دورالی) LIQUID DYNAMIC MIXER
آکریل ریلاین سخت (دایم) CAVTRIDGE BODY
آکریل ریلاین موقت نرم (۳ماهه) PANASIL ADHESIVE
آکریل ریلاین موقت نرم (۹ماهه) INTRAORAL TIPS
پودر آکریل پختنی ساخت دنچر – در رنگهای مختلف MIXING TIPS
پودر آکریل پختنی ساخت دنچر ۴۵۰ گرم CUN
مایع آکریل پختنی ساخت دنچر ۵۰۰ میلی گرم لورالیت KERR
مایع آکریل پختنی ساخت دنچر ۲۴۰ میلی گرم لایف
پودر آکریل فوری ترمیم دنچر همه رنگی ۴۵۰ گرمی برای ساخت روکش موقت TEMPHASE
مایع آکریل فوری ترمیم دنچر ۲۴۰میلی گرم SOLITIUE  60084
دورالی رزین جهت ساخت POST چسب پرمولاستیک  V.P.S. 16622
مایع تکی آکریل دورالی (رزین لاینر) لورالیت دنسپلی
TEMPRON سافت لاینر F.I.T.T 61127
PATTERN RESIN سرنگ پرمولاستیک
TISUE CONDITIONER سری سرنگ پرمولاستیک
SOFT LINER  GC یدکی سرنگ پرمولاستیک ۱۰ عددی
دورالیت آکروپارس RE  P/RE/MV/500/  L/RE/250
ریلاین هارد  ریبیس توکویاما آکروپارس  OP P//M/500/ L/OP//250
سافت لاینر  توکویاما آکروپارس TP P/TP  L/TPP
آکریل پختنی ملیودنت بایر (پودر و مایع) آکروپارس TRLL  U/TRLL/300
آکریل  فوری ملیودنت بایر (پودر و مایع) سیبا کرون C2  U/C2/260
آکرو پارس ۱۰۰ p/t00/mv/500 آکرو سافت SL1  U/SL1/M1/8U
آکرو پارس ۲۰۰ P/200/M/500  L/200/250/ آکروسافت TC U/TC/M1/18U