بی حسی ها و ژل بی حسی

کارپول ۲ درصد ایرانی لیدوکایین اسپانیایی ۲ درصد XILONIBSA
کارپول دنتانست ۳ درصد ایرانی سیتانست اسپانیایی ۳ درصد SCANDINIBSA
ژل بی حسی  پرایم دنت آرتیکایین اسپانیایی ۴ درصد
ژل بی حسی ۳۰ میل ژل بی حسی PREPERE
ژل ضد حساسیت SOOTHE SDI SEEK  SABE  SEEK
ژل بی حسی پمپی ۱/۵ انس ژل بی حسی موضعی التردانت
ژل بس حسی معمولی ۱ انس ژل گیلیسیرین DEOX
ژل بی حسی TOPICAL ANESTH ETIC PERMA SEAL
ژل تشخیص پوسیدگی ژل  روان کننده فایل روتاری FILE CEME
اسپری بی حسی ۵۰ سی سی ایرانی ژل بی حسی (در سه طعم ) DFL
اسپری بی حسی ۲۰۰ سی سی ایرانی