خمیرپانسمان و جراحی - تمپباند

خمیر پانسمان کلتوزل تمپباند گلچای
خمیر پانسمان گلچای – کویزول تمپباند بدون اوژنول دیادنت
خمیر پانسمان متا MD TEMP تمپباند KERR
خمیر پانسمان TG تمپباند بدون اوژنول KERR
خمیر پانسمان لایت کیور اسپیدنت تمپباند تکنو
خمیر پانسمان تکنو تمپباند PD
خمیر پانسمان DORIDENT خمیر پانسمان تمپوتک PD
خمیرپانسمان مستردنت تمپباند متا
خمیر پانسمان سینا تمپباند اسپیدنت
خمیر جراحی کوپک GC تمپباند CAVEX
سمان جراحی مدنتال تمپباند TEMREX
خمیر جراحی پریسم خمیر جراحی پالپدنت