خمیر پروفلاکسی و پالیش کامپوزیت

خمیر پروفلاکسی (جرم گیری) دیانت خمیر پالیش کامپوزیت ۴۵ گرمی
خمیر پالیش کامپوزیت دیادنت خمیر جرم گیری ۲۰۰ عددی  SINGLE DOES
خمیر پالیش الماسی  کمدنت خمیر جرم گیری کد ۳۱۸۰
خمیر پروفلاکسی  RADENT خمیر جرم گیری فلوراید دار
خمیر پروفلاکسی ۲۰۰ عددی خمیر پروفلاکسی آبی – ۲۵۰ CCSPROPLY
خمیر پالیش کامپوزیت ۳ گرمی و ۶ عدد نمد خمیر پروفلاکسی سبز ۱۷۰۰ CCSPROPHY PASTE
خمیر پالیش الماسی – ایده آل خمیر پروفلاکسی صورتی ۱۲۰ گرمی
خمیر پالیش اکسید آلمینیوم خمیر پرو فلاکسی زرد ۴۰ گرمی
خمیر جرم گیری خمیر پالیشینگ الترادنت
خمیر پروفلاکسی ۳۴۰ گرمی خمیر پروفلاکسی PD
خمیر پروفلاکسی ۱۰۰ گرمی رزین شفاف فرم دهی بیسکو
پودر پامیس ۴۵۰ گرمی رزین براق کننده 3 میل بیسکو
خمیر پالیش کامپوزیت POLISHING PASTE رزین براق کننده ۵ میل بیسکو
خمیر پالیش کامپوزیت و پرسلن رنگ برنده دندان FORTIFY PLUS
خمیر پالیش کامپوزیت کامپوزیت ۵گرمی پودر پامیس کیمیا