دستکش معاینه - دستکش جراحی

دستکش NUE   MAX دستکش با پودر MAXDENT
دستکش معاینه کم پودر COMPORT دستکش بدون پودر MAXDENT
دستکش بدون پودر COMPORT دستکش نیتریل MAXDENT
دستکش معاینه TOP GLOVE دستکش با پودر MAXTR
دستکش رنگی و معطر TOP GLOVE دستکش بدون پودر MAXTR
دستکش SUPER MAX پودری ساده دستکش نیتریل MAXTR
دستکش بدون پودر SUPER MAX دستکش وینیل SUPER MAX
دستکش معطر عاجدار SUPER MAX دستکش نیتریل SURER MAX