سیلر - زونالین - اوژنول - هیدروکساید کلسیم

سیلر AH-26 apexite plus  vivadent
سیلر AH -PLUS سیمان Z.O.E تیپ 3 مدنتال
سیلر سرنگی دنسپلی AH-JET سیمان Z.O.E تیپ 1 مدنتال
مایع سیلر AH-26 سیمان Z.O.E چند منظوره  مدنتال
سیلر رزینی  متا زینک اکساید گلچای
سیلر دوریفیل زونالین کمدنت
مایع سیلر دوریفیل زونالین کیمیا
سیلر اندوفیل PD زونالین گلچای
سیلر روت کانال بدون نقره PD اکسیدوزنک PD
سیلر با بیس زینک اکساید TG سیلر RESIN EPOXY  بیسکو
سیلر FILL CANAL سیلر بدون دگزا PD
سیلر رزینی سرنگی  آنجلوس FILL APEX پالپوتک PD
سیلر پودر و مایع آنجلوس زونالین سینا
سیلر پالپدنت اوژنول سینا
سیلر پرایمدنت هیدروکساید کلسیم با سولفات باریم قابل انحلال متاپیست
روت کانال سیلر مدنتال هیدروکساید کلسیم با ید غیرقابل انحلال متاپکس
سیلر سرنگی PD هیدروکساید کلسیم سرنگی VERICOM
سیلر مستردنت هیدروکساید کلسیم خمیری مستردنت
سیلر رزینی TG هیدروکساید کلسیم الترادنت
اوژنول 120 میلی مستردنت کلرهگزدین کانسپسیس الترادنت
اوژنول 30 میلی مستردنت هیدروکساید کلسیم تکنو
اوژنول PD هیدروکساید  با سولفات باریم قابل انحلال TGPASTE
اوژنول بزرگ مدنتال هیدروکساید کلسیم با ید غیرقابل انحلال TGPEX
اوژنول 30 میلی DORIDENT پودر هیدروکساید کلسیم ماکویرا
اوژنول 150 میلی DORIDENT پودر هیدروکساید کلسیم گلچای
اوژنول گلچای ضدعفونی کننده CAVITY    BISCO
اوژنول پرایم دنت مرطوب کننده حفره AQUA    BISCO
اوژنول کمدنت اوژنول پالپدنت