فایبرپست - پین

کیت کامل فایبر پست بیسکو   پست جانبی10عددی  REFORPIN
فایبر پست تکسایز بیسکو   مینی کیت 15 عددی کربن فایبر آنجلوس
دریل پست بیسکو   کیت کامل 30 عددی کربن فایبر آنجلوس
فایبر پست سرامیکی KURARAY   مینی کیت  کربن با روکش گلاس 15 عددی آنجلوس
فایبرپست 10 عددی INTEGRA پریمیر   کیت کامل کربن با روکش گلاس 30عددی آنجلوس
مینی کیت فایبر پست پریمیر   پست گلاس فایبر تکسایز 10عددی  REFORPOST
کیت فایبرپست وایت پست FGM   مینی کیت گلاس فایبر 15عددی REFORPOST
 فایبرپست  تکسایزوایت پست FGM   کیت کامل گلاس فایبر 30عددی با دریل REFORPOST
فایبر پست 10 عددی TDV  COLOR CHANGE   مینی کیت گلاس کونیکال 15 عددی EXACTO
فایبر پست شفاف 10 عددی TDV  DOUBLE TAPER   پست گلاس کونیکال تکسایز 5عددی EXACTO
کیت فایبر پست 18 عددی نوردین   پست گلاس کونیکال تکسایز 5عددی با دریل EXACTO
 فایبر پست تکسایز 18 عددی نوردین   کیت پست نوری -کونیکال EXACTO TRANSLUSENT KIT
کیت فایبر پست هانینگراد    پست نوری -کونیکال تکسایز EXACTO TRANSLUSENT KIT
دریل  فایبر پست هانینگراد    پست نوری -کونیکال تکسایز با دریل EXACTO TRANSLUSENT KIT
کیت فایبر پست آنتوژیر فرانسه   پونتیک خلفی – قدامی آنجلوس
 فایبر پست تکسایز آنتوژیر فرانسه   آچار پین استیل
کیت فایبر پست شفاف ITENA   کیت پین استیل 60 عددی آنجلوس
 فایبر پست تکسایز شفاف ITENA   پین قالبگیری (پین جت) آنجلوس
کیت پست گلاس فایبر رنگی ITENA   پین استیل داخل کانال تکسایز آنجلوس
پست گلاس فایبر تکسایز رنگی ITENA   کیت پین استیل 120 عددی آنجلوس
پین تری جت   پین تیتانیوم داخل کانال تکسایز آنجلوس
دریل پین تری جت   کیت پین تیتانیوم 120 عددی آنجلوس
آچار پین تری جت   کیت پین استیل آنتوژیر
پین داخل کانال برنجی 240 عددی    پین استیل تکسایز آنتوژیر
پین داخل کانال تکسایز نوردین 12عددی   پین داخل کانال برنجی 50 عددی سونسکا
پین داخل کانال تکسایز دنتال 50عددی   پین داخل کانال تیتانیوم 25 عددی سونسکا
کیت پین تیتانیوم هانینگراد   فایبر پست گلاس کربن DC
پین تیتانیوم تکسایز هانینگراد