فیلم رادیوگرافی - ظهور و ثبوت

فیلم کداک ظهور و ثبوت جهان
فیلم آگفا ۱۵۰ عددی ظهور و ثبوت پاکتیس
فیلم فوما سبز ۱۵۰ عددی E و فیلم اطفال داروی ظهورو ثبوت چمپیون
فیلم فوما مشکی ۱۵۰ عددی F فیلم پری اپیکال – سرعت  E-F DFL
داروی ظهورو ثبوت  غلیظ NEW FONE فیلم پری اپیکال – سرعت  E-F SKYDENT
داروی ظهور و ثبوت فتو طیف فیلم پری اپیکال – سرعت  E-F اطفال