کاغذ اتوکلاو

رول FLAT ساده ۵ سانتی متر در ۲۰۰ پاکت خود چسب ۸.۳ در ۱۶
رول FLAT ساده ۷.۵ سانتی متر در ۲۰۰ پاکت خود چسب ۷ در ۲۵.۴
رول FLAT ساده ۱۰ سانتی متر در ۲۰۰ پاکت خود چسب ۹ در ۲۵.۵
رول FLAT ساده ۱۵ سانتی متر در ۲۰۰ پاکت خود چسب 13/5 در ۲۵.۴
رول FLAT ساده ۲۰ سانتی متر در ۲۰۰ پاکت خود چسب ۱۳.۵ در ۲۸
رول ساده FLAT ۲۵ سانتی متر در ۲۰۰ پاکت خود چسب ۱۹ در ۳۶
رول ساده FLAT ۳۰ سانتی متر در ۲۰۰ پاکت خود چسب ۲۳ در ۳۹
رول ساده FLAT ۳۵ سانتی متر در ۲۰۰ پاکت خود چسب ۳۰.۵ در ۴۳
رول ساده FLAT ۴۰ سانتی متر در ۲۰۰ رول اتوکلاو ۵ در ۲۰۰
رول ساده FLAT ۴۵ سانتی متر در ۲۰۰ رول اتوکلاو ۷.۳۰ در ۲۰۰
رول ساده FLAT ۵۰ سانتی متر در ۲۰۰ رول اتوکلاو ۱۰ در ۲۰۰
رول ساده FLAT ۵۵ سانتی متر در ۲۰۰ رول اتوکلاو ۱۵ در ۲۰۰
رول ساده FLAT ۶۰ سانتی متر در ۲۰۰ رول اتوکلاو ۲۰ در۲۰۰
رول GUSSET حجم دار ۷..۵ در ۱۰۰ رول اتوکلاو ۲۵ در ۲۰۰
رول GUSSET حجم دار 10 در ۱۰۰ رول اتوکلاو ۳۰ در ۲۰۰
رول GUSSET حجم دار 15 در ۱۰۰ رول اتوکلاو ۳۵ در ۲۰۰
رول GUSSET حجم دار20 در ۱۰۰ رول اتوکلاو ۴۰ در ۲۰۰
رول GUSSET حجم دار 25 در ۱۰۰ پاکت خود چسب ۸.۳ در ۱۶
رول GUSSET حجم دار30در ۱۰۰ پاکت خود چسب ۷ در ۲۵.۴
رول GUSSET حجم دار35 در ۱۰۰ پاکت خود چسب ۹ در ۲۵.۵
رول GUSSET حجم دار 40 در ۱۰۰ پاکت خود چسب 13/5 در ۲۵.۴
پاکت ۸.۳ در ۱۶ سانتی متر رول اتوکلاو ۵ در ۲۰۰
پاکت  ۷ در ۲۶ سانتی متر رول اتوکلاو ۷.۳۰ در ۲۰۰
پاکت  ۹ در ۲۶ سانتی متر رول اتوکلاو ۱۰ در ۲۰۰
پاکت  ۱۳.۵ در ۲۶ سانتی متر رول اتوکلاو ۱۵ در ۲۰۰
پاکت  ۱۵.۵ در ۲۶ سانتی متر رول اتوکلاو ۲۰ در۲۰۰
پاکت  ۱۹ در ۳۶ سانتی متر رول اتوکلاو ۲۵ در ۲۰۰
پاکت ۲۳ در ۳۹.۵ سانتی متر رول اتوکلاو ۳۰ در ۲۰۰
پاکت  ۳۰.۵ در ۴۳ سانتی متر رول اتوکلاو ۳۵ در ۲۰۰