گلاس آینومر و سمنت

گلاس لایت کوچک FUJI 2 LC GC گلاس لایت SDI
گلاس لایت بزرگ FUJI 2 LC GC گلاس لوتینگ SDI
مایع گلاس لایت کوچک FUJI 2 LC GC گلاس سلف SDI
گلاس لوتینگ کوچک FUJI 1  GC گلاس لایت کپسولی SDI
گلاس لوتینگ بزرگ FUJI 1  GC گلاس لوتینگ کپسولی SDI
مایع گلاس لوتینگ بزرگ FUJI 1  GC کیت سیمان رزینی دوال کیور مدنتال
گلاس سلف کوچک FUJI 2  GC سیمان رزینی مدنتال (بیس و کاتالیزور)
گلاس سلف بزرگ FUJI 2  GC گلاس آینومر لوتینگ مدنتال
گلاس سلف کوچک FUJI 9  GC گلاس آینومر لاینر مدنتال
گلاس ترمیمی تیپ 9 کپسولی EQUIA گلاس آینومر ترمیمی مدنتال
گلاس کف بندی لایت  FUJI LINING LC گلاس آینومر با وارنیش مدنتال A.R.T
گلاس آینومر کوربیلداپ MIRACLE MIX گلاس لوتینگ آریادنت
گلاس آینومر کوربیلداپ کپسولی MIRACLE MIX گلاس ترمیمی FGM
گلاس آینومر اطفال  FUJI  TRIAGE گلاس لوتینگ FGM
گلاس آینومر اطفال کپسولی FUJI  TRIAGE سیمان رزینی دوال کیور FGM
گلاس آینومر لایت کپسولی FUJI  2 LC لوتینگ رزینی لایت کیور جهت نسوج نرم FGM
سیمان رزینی دوال کیور G-CEM گلاس سلف ترمیمی TG
سیمان رزینی دوال کیور کپسولی  G-CEM گلاس آینومر کف بندی لایت INOSIT
سیمان لوتینگ کپسولی  FUJI -1 کامپومر نوری ANA
گلاس آینومر لوتینگ تقویت شده FUJI -PLUS گلاس آینومر توکوسو  توکویاما
سیمان گلاس آینومر تقویت شده FUJI-CEM سیمان رزینی یونوتایت اف  توکویاما
لوتینگ سمنت کوچک شوفو ژاپن گلاس ترمیمی مستردنت
لوتینگ سمنت بزرگ شوفو ژاپن گلاس لوتینگ سلف مستردنت
گلاس سلف کوچک شوفو ژاپن گلاس سلف DFL
گلاس سلف بزرگ شوفو ژاپن گلاس لوتینگ DFL
گلاس آینومر های دنس شوفو گلاس CHEMFIL
گلاس سلف تقویت شده با زیرکونیا شوفو گلاس لوتینگ PD
سیمان رزینی دوال کیور شوفو  سیمان پرکردن گلاس آینومر PD
سیمان رزینی دوال کیور SELF-ADHESIVE CEM CEMENT
کیت سمان رزینی مخصوص روکشهای سرامیکی BISCO سمان رزینی دوال کیور پالپدنت
سمان رزینی دوال کیور حاوی فلوراید BISCEM سمان زینک فسفات کوچک مستردنت
سمان رزینی دوال کیور با فیلر بالا   DUO-LINK سمان زینک فسفات بزرگ مستردنت
کیت سمان رزینی دوال کیور همراه با باندینگ و پرایمرها   DUO-LINK سمان پلی کربکسیلات کوچک مستردنت
سمان رزینی سلف کیور برای روکش و پست C&B سمان پلی کربکسیلات بزرگ مستردنت
سرنگ CHOICE2 برای لمینیت و ونیر سیمان پلی کربکسیلات POLY- F
کیت کامل CHOICE 2 سمان پلی کربکسیلات پرایم دنت
سمان لوتینگ TEMREX سمان زینک فسفات پرایم دنت
سمان زینک فسفات کوچک مدنتال سمان رزینی متاسم
سمان زینک فسفات بزرگ مدنتال LUTING TEMREA سمان
سمان پلی کربکسیلات کوچک مدنتال سمان MAXCEM  KIT
سمان پلی کربکسیلات بزرگ مدنتال سمان MAX CEM  MINI KIT
سیمان زینک فسفات کوچک هافمن سیمان پلی کربکسیلات کوچک شوفو
سیمان پلی کربکسیلات کوچک هافمن سیمان پلی کربکسیلات بزرگ شوفو
سیمان پلی کربکسیلات بزرگ هافمن سیمان زینک فسفات کوچک شوفو
مایع زینک فسفات هافمن سیمان زینک فسفات بزرگ شوفو
مایع پلی کربکسیلات هافمن سمان رزینی دوال کیور کپسولی SET
سیمان زینک فسفات هانس آلمان دورال کیور رزین DUDGVE
سیمان پلی کربکسیلات هانس آلمان  سمان رزینی دورال کیور
PANAVIA سمان رزینی دورال کیور سمان رزینی دوال کیور نسل هفت
نسل جدید سمان رزینی پاناویا ماده اپک دوال کیور برای ترمیم پرسلن شکسته
سیمان زینک فسفات TG کیت سمان رزینی مخصوص روکش سرامیکی
سیمان پلی کربکسیلات  TG سمان رزینی BISCO
سمان دایمی رزینی دوال کیور DENTO CEM سمان رزینی دوال کیور با فیلر بسیار بالا ۸ گرم
سمان رزینی دوال کیور سلف باند /اچ TOTAL سمان رزینی دوال کیور با فیلتر بسیار بالا
سمان دایم رزینی دوال کیور سلف باند /اچ A2 سرنگ تک عددی  CHOICE2
سمان موقت رزینی  DENTO TEMP  AUTO MIX کیت کامل  CHOICE 2 STARTER KIT
کیت سمان DUO LINK UNIVERSAL KIT امتحان رنگ سمان قبل چسباندن
سمان رزینی سلف کیور بدون چسباندن روکشها